Entreprenad

Vi har en omfattande kunskap om entreprenader både från beställarsidan och från utförarhåll - och vi är med er hela
vägen från start till avslutad entreprenad.

Entreprenader är ofta komplexa projekt, med flera aktörer och parter involverade i olika skeenden. Med vår erfarenhet är vi vana att guida våra klienter i såväl avtalsskrivande och genomförande som vid eventuell efterföljande tvistelösning.

Med oss som partner och vår djupa kunskap om branschen,
dess standardavtal samt praxis kan du känna dig trygg
genom hela processen.

Kontaktpersoner