Integritetspolicy

Denna dag 2020-01-01 har följande policy upprättats för Agenda Advokatbyrå AB (Agenda).

1 Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna följa och uppfylla ingångna avtal och uppdrag samt fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

2 Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vad gäller vår användning av cookies, se vår cookiepolicy.

 

3 Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt ingångna avtal, våra allmänna villkor, lag eller myndighetskrav samt efter en intresseavvägning. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • E-postmeddelanden, både inkommande och utgående med bifogade filer
 • Telefonnummer
 • Uppgifter i klient- och motpartsregister
 • Uppgifter i samband med fakturering
 • Uppgifter för att uppfylla lagkrav såsom enligt penningtvättslagen
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med att du anlitar en av våra medarbetare. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, t.ex. i form av cookies
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får från domstolar och myndigheter
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, seminarier eller andra event
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter som vi får vid kreditprövning

 

På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

När du eller någon annan anlitar Agenda för ett uppdrag eller på andra sätt tar kontakt med oss kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter som rör dig. Behandlingen sker dels med grund att den är nödvändig för våra och klientens berättigade intressen genom en s.k. intresseavvägning, dels med stöd av vårt uppdragsavtal. Vi behandlar även personuppgifter med stöd i lag, s.k. rättslig förpliktelse, såsom t.ex. krav enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. I enstaka fall kan även behandling ske med genom att vi har en uppgift av allmänt intresse.

Utöver vår behandling av personuppgifter med stöd av intresseavvägning eller rättslig förpliktelse behandlar vi dina personuppgifter med stöd av det avtal du ingår med oss i samband med att du anlitar någon av våra medarbetare. Vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet och i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet och leverera våra tjänster.

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Detta sker i praktiken genom hänvisning till denna policy. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Agendas åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än där vi har uttryckligt stöd i Avtalet eller annan rättslig grund i denna policy. Som huvudregel överförs inga personuppgifter utanför EU/EES om det inte i det enskilda fallet är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Vid ett sådant fall kommer överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi är skyldiga att på begäran lämna ut de personuppgifter som statliga myndigheter samt kommuner eller landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullgöra sina myndighetsuppgifter.

I vissa fall överförs personuppgifter till våra underleverantörer för t.ex. marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål samt för lagring. Se mer om personuppgiftsbiträden i punkt 5 nedan.

 

Rutiner för gallring

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och bevaka våra rättigheter eller där vi har stöd i lag eller i riktlinjer från Sveriges advokatsamfund. I enlighet med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed är vi skyldiga att arkivera handlingar som ansamlats i ett uppdrag i tio år efter avslutat uppdrag.

Vi har gallringsrutiner utifrån olika behandlingar och ändamål. När det tex gäller jobbansökningar hos oss, så sparar vi ansökningshandlingar, meritförteckningar mm, i max ett år efter att vi fått del av handlingarna.

 

4 Dina rättigheter

Begäran om rättelse eller radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring.

 

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära utdrag från Agenda och våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som Agenda behandlar och hur vi behandlar dessa. Observera att denna rättighet kan vara begränsad av tvingande lagstiftning om sekretess som gäller för advokatverksamhet.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

 

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

 

5 Personuppgiftsansvarig och våra biträden

Agenda är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Agenda anlitar ett antal personuppgiftsbiträden för att kunna utföra våra tjänster och driva vår verksamhet. Du kan vid begäran få ta del av vilka personuppgiftsbiträden vi anlitar genom att kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

Agenda säkerställer att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy och våra interna rutiner.

 

6 Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Agenda Advokatbyrå AB, org.nr 556592-4668
Adress: Box 1111, 75141 Uppsala
Telefonnummer: 018-18 90 00
E-postadress: dataskydd@agendaadvokatbyra.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att framgå av vår versionshantering. Den senaste versionen av policyn ligger alltid på vår webbplats www.agendaadvokatbyra.se.