Allmänna villkor

Allmänna villkor för advokatuppdrag gällande från 2020-01-01

1  Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Agenda Advokatbyrå AB (”Agenda”), utför för sina kunder.

För uppdraget gäller utöver dessa allmänna villkor även Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

De allmänna villkoren kan komma att ändras av Agenda från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på Agendas hemsida www.agendaadvokatbyra.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerades på hemsidan. Agenda skickar en kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren till kunden endast på kundens begäran.
 

2 Arbetssätt och tjänster

Hos Agenda finns alltid en kundansvarig advokat med övergripande ansvar för varje kund. Kundansvarig kan i sin tur utse annan advokat som ansvarig för advokatbyråns arbete i det enskilda uppdraget (ärendeansvarig advokat).

Agenda arbetar i förekommande fall i team för att säkerställa att advokatbyråns kunder får tillgång till de resurser och den särskilda kunskap som behövs för uppdraget. Omfattningen av Agendas resurser kan komma att ändras under uppdraget och Agenda kan även komma att förändra bemanningen i uppdraget.

När Agenda accepterar ett uppdrag accepteras det för Agendas räkning och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Det gäller oavsett om fullmakt uttryckligen endast lämnats till en eller flera namngivna medarbetare på Agenda. Avtalet om uppdrag är alltså ett avtal med Agenda och inte med någon medarbetare personligen.

Samtliga Agendas medarbetare utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor och Agendas medarbetare har inte något personligt ansvar mot kunden utöver vad som kan följa av tvingade regler.

Agendas rådgivning är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenterats för Agenda. Rådgivningen kan därför inte användas i något annat syfte, annan situation eller för annat ändamål än det för vilket Agenda lämnade den. Om inte särskilt avtal träffats omfattar Agendas rådgivning inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Agendas rådgivning i uppdrag avser endast svensk lag och omfattar inte lagen i någon annan jurisdiktion om inte särskilt avtal om det träffats. Om och i den utsträckning som Agenda uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av Agendas allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte att betrakta som juridisk rådgivning.

 

3 Sekretess och kundkontroll

Samtliga Agendas medarbetare är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Agenda kommer inte att för utomstående röja omständigheter som inte är offentliga, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter kundens godkännande.

Agenda är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om kundens – och vissa till kunden anknutna bolag och personers – identitet och ägarförhållanden. Med anledning av denna skyldighet kan Agenda komma att be om att kunden för Agenda uppvisar identitetshandlingar och annan dokumentation. Sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag inletts. Om Agenda inte får del av den dokumenta- tion som begärs kan Agenda enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta uppdraget.

Agenda är oavsett tystnadsplikten enligt ovan, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till finanspolisen samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till skattemyndighet. Anlitande av Agenda innebär ett samtycke till att Agenda lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.

 

4 Personuppgifter

Agenda och kunden ger genom dessa allmänna villkor den andre parten rätt att registrera och på andra sätt behandla samtliga personuppgifter hänförliga till parterna, såsom personers kontaktuppgifter, som framgår eller kan komma att framgå av uppdraget och dess genomförande. Kunden åtar sig att se till att de av kundens anställda samt de underkonsulter eller de andra personer som är inblandade i uppdraget, är medvetna om och accepterar att Agenda behandlar deras personuppgifter.

Behandling av sådana personuppgifter får enbart ske i den utsträckning det är nödvändigt för att Agenda och/eller kunden ska kunna fullfölja sina åtaganden och sitt ansvar i uppdraget och enligt dessa allmänna villkor.

Agenda behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetspolicy vilken finns tillgänglig på www.agendaadvokatbyra.se/integritetspolicy.

 

5 Kommunikation och marknadsföring

Agenda, och medarbetare på Agenda, kommunicerar i huvudsak digitalt. Om kunden inte har lämnat Agenda andra instruktioner får Agenda kommunicera med kunden via e-post och internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Agenda påtar sig inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

Agendas spam- och virusfilter samt andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Kunden bör därför följa upp särskilt viktig e-post till Agenda via telefon eller på annat lämpligt sätt.

Om ett visst uppdrag har allmänt intresse kan Agenda komma att vilja informera om uppdraget i marknadsmaterial och på hemsida. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan är allmänt kända. Agenda kommer i sådant fall att innan publicering inhämta godkännande från kunden.

 

6 Immateriella rättigheter

Agenda har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Agenda skapat i uppdrag. Kunden har rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

Agenda uppskattar om framtaget arbetsresultat inte sprids.

 

7 Hantering av handlingar

Om annat inte har avtalats kommer Agenda att sända samtliga mottagna och framtagna originalhandlingar till kunden när uppdraget avslutas. Agenda kommer att behålla kopior av dokument för sin egen arkivering.

Agendas hantering av handlingar är digital, vilket innebär att handlingar som huvudregel endast lagras elektroniskt. Om Agenda tar emot en handling, som i sitt fysiska exemplar inte har självständig betydelse, digitaliserar Agenda den och förstör därefter den fysiska handlingen. Agenda kan därför bara återskapa digitala kopior av de handlingar som Agenda har tagit emot. Originalhandlingar, fysiska handlingar med självständig betydelse och handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt förvaras och arkiveras i fysisk form.

 

8 Arvode och fakturering

Agendas arvoden överensstämmer med Sveriges advokatsamfunds regler. Om något annat inte uttryckligen avtalats, bestäms Agendas arvoden av följande faktorer: (i) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (ii) uppnått resultat, (iii) nedlagd tid, (iv) det värde som uppdraget avser, (v) eventuella risker för Agenda och (vi) den tidspress som gällt för uppdraget. Utöver Agendas arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter debiteras kunden.

Agenda tillämpar normalt en månadsvis fakturering. Agenda förbehåller sig rätten att ställa ut en à contofaktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode varvid det arvode som betalats à conto dras av.

Betalningsvillkoret för Agendas fakturor är 20 dagar om annat inte uttryckligen avtalats. Agenda debiterar dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) vid för sen betalning.

Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt, om inte annat anges särskilt.

 

9 Förskottsbetalning

Agenda förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan arbete i uppdrag inletts, dels under pågående uppdrag. Agendas rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Som huvudregel avräknas förskott först mot faktura i samband med att ett uppdrag avslutas.

 

10 Försäkringsersättning

Om rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) finns till täckande av del av Agendas arvode, föreligger ändå ansvar gentemot Agenda att debiterat arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Detta oavsett om försäkringsersättning senare kommer att utgå.

Om försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet a conto, räknas sådan betalning av från Agendas fordran först då betalning influtit från försäkringsgivaren.

 

11 Andra rådgivare

Uppdraget kan kräva att också andra rådgivare eller fackmän anlitas med anledning av uppdraget. På kundens begäran kan Agenda kan bistå med att hitta och introducera sådana rådgivare eller fackmän utifrån kundens behov. Anlitande av rådgivare är dock ett avtal direkt mellan rådgivaren och kunden.

Om Agenda får i uppdrag att introducera extern rådgivare kan Agenda även bistå med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som ska gälla för den externe rådgivarens uppdrag. Agenda tar emellertid inte något ansvar för inhämtade offerter eller avtal.

Alla kundens andra rådgivare och/eller fackmän (oavsett om de hittats och/eller introducerats genom Agenda) ska anses vara oberoende från Agenda. Agenda tar inget ansvar för sådana andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem, för rekommendationen av dem eller för deras råd och andra tjänster.

Agenda ansvarar inte för arvoden eller kostnader som extern rådgivare debiterar.

 

12 Ansvarsbegränsning

Agenda kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegräsningar ska delges kunden före uppdraget eller deluppdraget.

Agendas ansvar för skada som vållas kunden till följd av fel eller försummelse vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om femtio (50) miljoner kronor eller, om Agendas arvode för det aktuella uppdraget understiger en (1) miljon kronor, ett belopp om fem (5) miljoner kronor.

Agendas ansvar mot kunden ska reduceras med belopp som kan erhållas från försäkring som kunden har tecknat eller som har tecknats för kunden eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

Agenda ansvarar inte för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust

Agenda ansvarar inte gentemot kunden för förlust eller skada som uppstått till följd av att kunden använt Agendas arbetsresultat eller rådgivning för något annat syfte, i annan situation eller för annat ändamål än för vilka de lämnades.

Om uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är Agenda inte ansvarigt gentemot kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att kunden, som en konsekvens av Agendas arbetsresultat eller rådgivning, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

Agenda ansvarar inte heller gentemot kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför Agendas kontroll och som Agenda skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Agenda inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Agenda har inte något ansvar mot tredje man på grund av rådgivning som Agenda har lämnat eller kunds användning av handling som Agenda tagit fram. Om annat inte särskilt avtalats, ansvarar Agenda inte för att tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, eller för att Agenda inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför Agendas kontroll.

Om särskilt avtal träffats om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller handling som tagits fram av Agenda ska det inte öka eller i övrigt påverka Agendas ansvar. Agendas ansvar mot sådan tredje man är detsamma som ansvaret gentemot kunden.

Eventuell ersättning som Agenda betalar till tredje man till följd av ansvar gentemot tredje man enligt ovan, minskar i motsvarande mån Agendas ansvar mot kunden. Även om Agenda särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller handling som Agenda tagit fram åtar sig Agenda därmed inte något rådgivaransvar mot sådan tredje man.

Om Agenda avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med kunden, på grund av omständigheter som beror på kunden, eller skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Agenda inte något ansvar för den skada som ett sådant avbrytande kan leda till.

Agendas ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor, eller enligt separat avtal med kunden, är tillämpliga också för Agendas samtliga anställda, och tidigare anställda, jurister.

 

13 Uppsägning och frånträdande

Kunden har rätt att när som helst säga upp Agendas uppdrag. Av tillämplig lag respektive god advokatsed följer i vilket fall Agenda har rätt eller skyldighet att frånträda uppdraget.

Vid uppsägning eller Agendas frånträdande är kunden skyldig att betala för Agendas arbete och de kostnader Agenda haft till och med dagen för uppdragets upphörande eller Agendas frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor.

 

14 Förfarande vid klagomål och krav

Agendas verksamhet bygger på att advokatbyråns kunder är nöjda med hur tjänsterna utförs och att rådgivningen uppfyller och helst överträffar kundernas förväntningar. Om missnöje uppstått med hur uppdraget utförts eller angående andra klagomål rörande Agendas verksamhet ska kundansvarig advokat per omgående kontaktas (kontaktuppgifter finns på Agendas hemsida www.agendaadvokatbyra.se).

Om krav ska framföras mot Agenda ska det göras så snart som möjligt efter att kännedom om de omständigheter som kravet grundas på erhållits (preklusion).

Krav ska dock framställas senast inom tolv (12) månader efter att kännedom om nämnda omständigheter erhållits, och i vart fall senast inom tolv (12) månader efter Agendas senaste faktura i uppdraget (preskription).

Om krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot kunden på grund av Agendas agerande har Agenda rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för kundens räkning förutsatt att Agenda håller kunden skadelös. Om Agenda inte får den rätten har Agenda inte heller ansvar för kravet som riktats mot kunden.

Agendas eventuella reglering till kunden förutsätter att rätten till regress mot tredje man överförs till Agenda eller dess försäkringsgivare.

 

15 Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör Agendas uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Uppsala.

Utan hinder av föregående stycke har Agenda alltid rätt att välja att väcka talan om förfallna fordringar vid allmän domstol, eller vidta annan indrivningsåtgärd såsom till exempel ansökan om betalningsföreläggande.

Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Indrivningsåtgärder kan inte utföras utan att kundens relation med Agenda blir känd.

Är kunden konsument kan denne vid tvist med Agenda rörande tillhandahållen tjänst vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet.

En förutsättning för att kunden ska kunna vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är att kunden först kontaktat Agenda och försökt nå en lösning i samförstånd.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, eller via advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dessa, uppdraget eller Agendas arbetsresultat eller rådgivning ska regleras av, och tolkas i enlighet med svensk rätt.