Agenda presenterar – Utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

Agenda_Advokatbyra-294

I mindre nystartade företag är personaloptioner ett sätt för företaget att knyta nyckelpersoner till sig och genom detta medel konkurrera med de större företagen som kan erbjuda högre löner och andra förmåner. 2018 infördes skattelättnader för vissa anställda och företag som uppfyllde uppställa krav. Skattelättnaderna innebär att den anställde som använder sig av kvalificerade personaloptioner för att teckna aktier inte behöver ta upp förmånen (som beskattning i inkomstslaget tjänst) i samband med tecknandet av aktier. Arbetsgivaren behöver inte heller erlägga arbetsgivaravgifter på förmånen.

2018-års regler har uppfattats som svåra att tillämpa och i vissa delar har reglerna också varit oklara. Under 2021 kom därför ett förslag om utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner i syfte att undanröja dessa problem. I samband med att oppositionens budget röstades igenom i november, antog även riksdagen förslaget om de utvidgade reglerna för kvalificerade personaloptioner.

I grova drag innebär de nya reglerna att flera företag kommer att kunna tillämpa reglerna avseende kvalificerade personaloptioner bl.a. genom att högsta medelantalet anställda i företaget utökas från 50 till 150 stycken och kraven på nettoomsättning eller balansomslutning har utökats från högst 80 mkr till 280 mkr. De tidigare gällande reglerna att företaget inte får vara äldre än tio år och att vissa branscher är undantagna, gäller alltjämt oförändrat.

De kvalificerade personaloptionerna kan enligt de nya reglerna antingen ge rätt till att förvärva en andel i eller teckningsoption som ger rätt att förvärva andel i företaget eller annat koncernföretag – vilket är ett välkommet tydliggörande och också en utvidgning i förhållande till nu gällande regler. Fysiska personer som ges möjlighet att teckna kvalificerade personaloptioner blir, förutom anställda, även styrelseledamöter/suppleanter inom samma koncern som företaget som utger optionerna. Kravet på arbetstid om 30 tim/vecka för anställda kvarstår medan något krav på arbetstid inte ställs upp för styrelseledamot/suppleant.

Enligt antaget förslag, träder de nya reglerna i kraft 1 januari 2022.

Vår bedömning är att dessa utvidgade regler kommer att innebära positiva möjligheter för de företag som kan tillämpa reglerna. Nya incitamentsprogram kan upprättas som ger företagen och de anställda större möjligheter att nyttja konceptet kvalificerade personaloptioner och med bättre förutsebarhet.

Har ni några frågor kring detta får ni gärna kontakta oss.