Agenda presenterar – Nytt år med nya möjligheter – och nya regler!

Agenda_Advokatbyra-294

Julen är (snart) officiellt över och de sista tomtarna har tagit plats i lådan igen. Förhoppningsvis är alla nu mätta på julgodis och fyllda med energi att ta sig an nya utmaningar år 2024. Med nytt år kommer som vanligt också nya lagar och regler att hålla koll på. Vi på Agenda har gjort ett urval av några av de viktigaste som trädde i kraft den 1 januari 2024. Ändringarna sträcker sig över ett flertal rättsområden och vår avsikt med sammanställningen är enbart att kort upplysa om de ändringar som kan vara bra att känna till. Önskar du vidare rådgivning kring hur en ny reglering påverkar just dig eller ditt företag, är du välkommen att höra av dig till oss på Agenda!

Skatter och avdrag m.m.

Utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på diesel i arbetsmaskiner m.m.
Det sker en utökning av nedsättningen av koldioxid- och energiskatten på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Den som förbrukar diesel enligt ovan ska medges återbetalning av koldioxidskatt med 2 456 kr per kubikmeter och av energiskatt med 1 470 kr per kubikmeter. Återbetalning sker genom ett ansökningsförfarande kvartalsvis.

Justerad skatt på naturgrus och avfall
För kalenderåret 2024 justeras skattesatsen för skatt på naturgrus till 22 kr per ton naturgrus och skattesatsen för avfall till 725 kr per ton avfall. Kalenderåret 2025 och därefter ska skattebeloppen åter bestämmas genom omräkning utifrån konsumentprisindex, men med utgångspunkt i gällande skattesatser och förändringar i denna mellan juni 2023 och juni året före det år som omräkningen avser. Det årliga schabloniserade tillägget om två procentenheter, så kallad BNP-indexering, tas bort.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt
Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Ändringen tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Justering av beräkning av FoU-avdraget
Det sker en justering av beräkningen av avdrag som företag som bedriver kvalificerad forskning- och utvecklingsverksamhet kan använda.

Miljö och hållbarhet

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning
Bestämmelserna i EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning träder i kraft och ny lagstiftning ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive), samt Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) gäller för företag räkenskapsåret 2024 som redan hållbarhetsredovisar enligt NFRD (Non Financial Reporting Directive). Det handlar om noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda. Kraven kommer sedan successivt att utökas för att inkludera fler företag.

Matavfall ska sorteras och kommunerna planera för framtida uppsamling
Det blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushåll och verksamheter. Fastighetsägare ansvarar bland annat för att ordna kärl för matavfall. 

Kommunerna får även ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna har till 2027 på sig att bygga ut den fastighetsnära insamlingen.

Marknadsdrivna system för materialåtervinning
Utsorterat förpackningsavfall som uppkommit i verksamheter (butiker, restauranger, industrier m.m.) får endast samlas in och behandlas av producentansvarsorganisationer och aktörer som driver marknadsdrivna system för återanvändning.

Ny uppgiftsinlämning för kemiska blandningar
Den som tillverkar eller importerar kemiska blandningar som endast är avsedda för industriell slutanvändning måste lämna nya uppgifter för giftinformation via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal.

Fastigheter, bolag och föreningar

Digitala stämmor blir möjliga
Det blir möjligt att hålla stämmor helt digitalt utan fysisk närvaro. Möjligheten gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar (inkluderat bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar). För att kunna använda den nya möjligheten krävs ändring i bolagsordningen eller stadgarna.

Avdrag för uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster
Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter höjs till 50 000 kr. Avdraget ska, liksom tidigare, vara gemensamt för dels sådan uthyrning, dels försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter och privatbostäder.

Samtidigt höjs beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag till 42 000 kr.

Det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser höjs till 12 000 kr. Beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet höjs till 1 500 kr.

Höjd beloppsgräns för inkomst från samfällighet
Överskott i en delägarbeskattad samfällighet ska bara tas upp om det överstiger 1 500 kr (jmf dagens 600 kr). För privatbostadsfastigheter och fastigheter som innehas av privatbostadsföretag gäller det enbart om överskottet är avkastning av kapital. Uppgift om en privatbostadsfastighets andel av samfällighetens inkomster ska lämnas i kontrolluppgift till den del inkomsterna överstiger 1 500 kronor.

Anställning och arbetstagare

Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
Jobbskatteavdraget förstärks med en skattesänkning som följd. Även skatten på pension sänks genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

En indexering införs i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år.

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024
Någon uppräkning ska inte göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen för beskattningsåret uppgår därmed till 598 500 kronor.

Ny lag om stöd vid korttidsarbete
Ny lag om stöd vid korttidsarbete ersätter de två regelverk som hittills funnits parallellt, med flertal ändringar i reglerna till följd.

Sänkta stödnivåer för nystartsjobb 
Stödet till arbetsgivare för att anställa personer genom nystartsjobb sänks och återgår till de stödnivåer som gällde innan den tillfälliga höjningen som genomfördes 2022.

Stödet till yrkesintroduktionsanställningar avskaffas 
Stödet till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning för vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare, avskaffas.