Agenda presenterar – Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft

Agenda_Advokatbyra-294

I år inleds arbetet med att ompröva miljövillkoren för Sveriges vattenkraftverk. Detta är ett genomgripande projekt som väntas ta ca 20 år och som omfattar runt 2 400 vattenkraftverk. Det övergripande syftet med projektet är att miljöanpassa dagens vattenkraftverk bland annat genom att ställa krav på fiskvägar och vattenflöden.

Ansökningsprocessen ska initieras och bekostas av damminnehavaren som har möjlighet att ansöka om bidrag för kostnader relaterade till miljöprocessen från Vattenkraftens miljöfond. Omprövningen av vattenkraftverken kommer att resultera i högre krav på miljöanpassning av anläggningarna. Högre miljökrav innebär som regel högre kostnader för damminnehavaren och sannolikt kommer flertalet småskaliga vattenkraftverk inte längre blir lönsamma att hålla i gång. I dessa fall blir det i stället sannolikt fråga om att stänga ned vattenkraftverket och reglera förutsättningarna för en utrivning av dammanläggningen.

Utrivningen av en damm får konsekvenser för flera olika intressenter. Dammar kan ha stora kulturhistoriska och sociala värden och skapar attraktiva miljöer för friluftsliv – värden som riskerar att gå förlorade vid ej utrivning av dammanläggningen. Utrivningen av en damm får konsekvenser för närboende vars fastigheter påverkas negativt av den ändrade vattennivån. Miljölagstiftningen ger idag vissa möjligheter för berörda fastighetsägare att förhindra utrivning genom att själva överta ansvaret för dammens underhåll och miljöanpassningen av denna. Ett sådant ansvar är däremot förenat med stora kostnader och förutsätter en uthållig huvudman för dammen. Om det finns starka allmänna intressen av att bevara dammanläggningen kan även berörd kommun eller en vattenförening åta sig ansvaret för anläggningen. Frågan är i vilken utsträckning kommunerna har intresse och möjlighet att åta sig ett sådant ansvar.     

Turordningen för omprövningen av vattenkraftverken har bestämts av Regeringen och framgår av den nationella planen för omprövningen av vattenkraft (”NAP”). I planen har vattenkraftverken tilldelats prövningsgrupper utifrån vattendrag och avrinningsområde. De första ansökningarna har lämnats in till mark- och miljödomstolarna den 22 februari i år och i dessa ärenden har domstolsprocesserna precis påbörjats. För Uppland och Västmanland ska de flesta ansökningarna lämnas in under 2023–2024.

Vi tror att omprövningen av vattenkraften kommer att resultera i nya juridiska utmaningar både för damminnehavare, fastighetsägare och olika föreningar. Även kommunerna kommer att tvingas ta ställning till i vilken utsträckning de är beredda att överta ansvaret för sådana dammanläggningar som är av allmänt intresse. Vi kommer att följa domstolarnas hantering av ansökningsärendena för att se hur de juridiska frågeställningarna hanteras samt vilken hänsyn som tas till de intressen som aktualiseras i målen.  

Om ni har några frågor angående detta får ni gärna kontakta oss.