Agenda presenterar – De svenska bokföringsreglerna har moderniserats

Agenda_Advokatbyra-294

En till synes liten lagändring som innebär stora lättnader för svenska företag kommer snart träda i kraft. I onsdags fattade Riksdagen nämligen ett beslut som innebär att kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original kommer slopas, vilket kommer göra livet enklare för många företag.

Den ursprungliga formen, som exempelvis ett papperskvitto eller en faktura, behöver inte längre bevaras om räkenskapsinformationen överförs till en annan form. Detta förutsätter dock att överföringen med hänsyn till tekniska metoder, organisatoriska åtgärder och övriga omständigheter inte innebär någon risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Svenska företag har alltmer digitaliserat sin bokföring. Företag som idag sköter sin bokföring digitalt måste dock också enligt det nuvarande bevarandekravet ha ett parallellt system för att bevara räkenskapsinformationen i pappersform under lång tid. Det här medför stora olägenheter och omfattande administrativt arbete för företagen. Enligt beräkningar som legat till grund för utredningen till lagförslaget uppgår företagens samlade kostnader för att uppfylla bevarandekravet till 3,9 miljarder kronor per år. De nya reglerna kommer därför innebära stora kostnadsbesparingar för svenska företag.

De nya reglerna, som återfinns i bl.a. bokföringslagen, börjar gälla den 1 juli 2024.

Vill du veta mer?

Mer information om lagändringen finns att läsa i Regeringens proposition 2023/24:78 ” Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original”, men du är också alltid välkommen att höra av dig till oss på Agenda!